กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
  รู้จัก ทต.
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 

เทศบาลตำบลสอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ติดต่อ ทต.สอง
โทรศัพท์ : 054-591-712โทรสาร : 054-591-712 ต่อ 206
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ประชุม อปพร.เทศบาลตำบลสอง ประจำปี 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 146 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ \"ทรัพยากรไทย\" [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 118 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแบบ คตง.) [ 1 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 132 
สรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ฌาปนสถาน [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 147 
สรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 5 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 127 
ประกาศเทศบาลตำบลสองเรื่องการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 111 
ประกาศเทศบาลตำบลสอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 168 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริ [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 159 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่าง [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 161 
ประกาศนโยบายคณธรรมและความโปรงใส [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 164 
โครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ [ 31 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 181 
เทศบาลตำบลสอง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชนบ้านลอง [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 191 
การประชุมประชาคมเพื่่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่1 [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 231 
การประชุมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 258 
เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 653 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 200 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 113  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 125  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 109  
พร0023.5/ว368 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว3611 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว3610 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโ [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.4/ว3607 ขอเชิญประชุมหอพัก [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว366 การให้บริการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 กรณี เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส [ 18 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว3580 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว10369 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตร [ 17 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว365 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 17 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว3579 โครงการฝึกอบรมปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายการเงินประจำปี ฯ [ 17 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว3571 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ [ 14 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว3570 แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง นักโภชนาการ เพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว3567 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.4/ว3569 หารือการเบิกจ่ายเงินโครงการสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวของผู้สูงอายุตำบลไผ่โทน ประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอ [ 14 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.4/ว3568 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 2561 [ 14 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว363 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน [ 13 ก.ย. 2561 ]   
พร0023.3/ว3548 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ประจำปี 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]   
พร0023.3/ว3544 1-การจัดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ [ 13 ก.ย. 2561 ]   
พร0023.3/ว3544 2-การจัดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ [ 13 ก.ย. 2561 ]   
พร0023.3/ว3544 3-การจัดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ [ 13 ก.ย. 2561 ]   
พร0023.3/ว3542 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 13 ก.ย. 2561 ]   
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2936  [ 18 ก.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2908  [ 18 ก.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST สน.คท. มท 0808.2/ว2904  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.2/12961 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ สน.คท. มท 0808.2/13129-13182 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/12962-13020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2895 [แบบรายงานผล]  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การรายงานข้อมูลเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.2/ว2902  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ.2563-2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/12933,12934,12935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.7ว2880  [ 14 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2877  [ 14 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2870  [ 13 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2872  [ 13 ก.ย. 2561 ]
การบันทึกฐานข้อมูลสมาชิกแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สล. มท 0801.2/ว2871  [ 13 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2850  [ 13 ก.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2854  [ 13 ก.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว13702 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรป อปท.]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ สน.คท. มท 0808.2/12751-12826 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
แจ้งเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2835 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2806  [ 12 ก.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.ต้าผามอก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านอิม ตำบลต้าผามอก [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้บานเลื่อน) จำนวน 1 รายการ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี ประกาศราคากลางงานต่อเติมอ่างล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่คำมี [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 7835 พร [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่คำมี โครงการคัดแยกขยะโดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่คำมี ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่คำมี [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศ ประชาสัมพัน เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแล้ง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต. ทุ่งแล้งได้ให้การต้อนรับคณ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่คำมี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีจัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาช [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่คำมี ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คำมี [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (ในส่วนของกองช่าง) [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ในส่วนของกองคลัง) [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชิ้น มอบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
 
 
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ก.ย. 2561)    อ่าน 156  ตอบ 13
ทต.สอง รบกวนขอแผนที่เทศบาล (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.แม่ทราย สอบถามตำแหน่งว่าง (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
รบกวนขอแผนที่เทศบาล (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0  
ทดสอบ (28 ส.ค. 2560)    อ่าน 383  ตอบ 1  
\"ขอเชิญอบรม \"\"การใช้ Excel ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่ (25 ส.ค. 2560)    อ่าน 302  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 2940  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

อุทยานลิลิตพระลอ
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต