กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
  รู้จัก ทต.
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 

เทศบาลตำบลสอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ติดต่อ ทต.สอง
โทรศัพท์ : 054-591-712โทรสาร : 054-591-712 ต่อ 206
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ประชุม อปพร.เทศบาลตำบลสอง ประจำปี 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ \"ทรัพยากรไทย\" [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 48 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแบบ คตง.) [ 1 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 52 
สรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ฌาปนสถาน [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 70 
สรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 5 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 55 
ประกาศเทศบาลตำบลสองเรื่องการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลสอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 87 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริ [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 86 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่าง [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 84 
ประกาศนโยบายคณธรรมและความโปรงใส [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 82 
โครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ [ 31 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 96 
เทศบาลตำบลสอง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชนบ้านลอง [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 109 
การประชุมประชาคมเพื่่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่1 [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 164 
การประชุมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 171 
เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 579 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 122 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 68  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 60  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 72  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 65  
[พร0023.3/ว90] การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.4/ว1007] ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฯ [ 15 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/4067] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทาง [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/ว89] ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1005] 1-เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบาย [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว1005] 2-เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบาย [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว992] การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบ 61 [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว988] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนด วิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งรับและการร่อนแร่ 2560 [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว987] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 60 [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว989] การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.5/ว983] ขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพา [ 14 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.1/ว87] ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2561 [ 13 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.2/ว962] ประกาศหัวข้อวิสัยทัศน์ ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สรรหา แล [ 13 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว977] การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2561 [ 13 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว976] ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ [ 13 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว978] การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว965] 1-แม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดเลือกขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน [ 13 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว965] 2-แม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดเลือกขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน [ 13 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว965] 3-แม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดเลือกขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน [ 13 มี.ค. 2561 ]     
[พร0023.3/ว965] 4-แม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดเลือกขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน [ 13 มี.ค. 2561 ]     
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. ทม 0810.3/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว737  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว733  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว734  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว735  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว692 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.1/ว669 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 สน.บถ. มท 0809.5/ว732  [ 16 มี.ค. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2561 และฉบับเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว721  [ 16 มี.ค. 2561 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว697  [ 15 มี.ค. 2561 ]
การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว695  [ 15 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ., อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว800  [ 15 มี.ค. 2561 ]
ขอเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือภายในสังกัด สถ. ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว708  [ 14 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว707  [ 14 มี.ค. 2561 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว687 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว682  [ 13 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว681  [ 13 มี.ค. 2561 ]
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว668  [ 12 มี.ค. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3] [เอกสาร 4]  [ 12 มี.ค. 2561 ]
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2561 พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว677, 0808.3/2646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 มี.ค. 2561 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว30  [ 12 มี.ค. 2561 ]
ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว43  [ 12 มี.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง 18 มีนาคม 2561 วันท้องถิ่นไทย [ 18 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกืจ [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
ทต.แม่คำมี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
อบต.ท่าข้าม โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่คำมี [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ รับลงทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับบริการฉัดวัคซีนป้องกัน [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่คำมี ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติคคอนกรีตจากบ้านนายประเสริฐ ทิพย์กมลพัน [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่คำมี ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลติคคอนกรีตบ้านนายผดุงศิลป์ ศรีใจอิน ถึงบ้านนายค [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่คำมี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีต บ้านนายทรงศักดิ์ เมืองมาน้ [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ห้วยโรง ประชุมการบริหารงานร่วมกับองค์กรต่างๆในตำบลห้วยโรง [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่คำมี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีต ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่คำมี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีต จากบ้านนายประสงค์ ต่อเขต ถ [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่คำมี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต จากประปาหมู่ที่ 1 ต.แม [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้ผ่านการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
 
 
อบต.เหมืองหม้อ สอยถาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 100  ตอบ 2
อบต.ต้าผามอก เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 มี.ค. 2561)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.เตาปูน การทำงานของ พนักงานเก็บขยะอบต.เตาปูน (7 มี.ค. 2561)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม ขอร้องเรียนเรื่องเก็บขยะตำบลท่าข้าม (6 มี.ค. 2561)    อ่าน 72  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
ทดสอบ (28 ส.ค. 2560)    อ่าน 277  ตอบ 1  
\"ขอเชิญอบรม \"\"การใช้ Excel ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่ (25 ส.ค. 2560)    อ่าน 185  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 2835  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

อุทยานลิลิตพระลอ
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต