กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
  รู้จัก ทต.
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 

เทศบาลตำบลสอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ติดต่อ ทต.สอง
โทรศัพท์ : 054-591-712โทรสาร : 054-591-712 ต่อ 206
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ประชุม อปพร.เทศบาลตำบลสอง ประจำปี 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 111 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ \"ทรัพยากรไทย\" [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 102 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแบบ คตง.) [ 1 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 108 
สรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ฌาปนสถาน [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 127 
สรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 5 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 110 
ประกาศเทศบาลตำบลสองเรื่องการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 98 
ประกาศเทศบาลตำบลสอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 148 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริ [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 138 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่าง [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 139 
ประกาศนโยบายคณธรรมและความโปรงใส [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 139 
โครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ [ 31 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 164 
เทศบาลตำบลสอง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชนบ้านลอง [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 172 
การประชุมประชาคมเพื่่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่1 [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 217 
การประชุมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 234 
เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 634 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 183 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 101  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 113  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 102  
[พร0023.2/ว210] แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 7-8 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว210] แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 7-8 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว209] แจ้งเข้ารับการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 7 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2231] การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดอปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2235] กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2232] ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.4/ว2241] หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.4/ว2242] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของอปท. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.5/ว211] แจ้งโอนเงิน อปท. [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.5/ว2246] การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเห [ 12 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว209] การดำเนินงานโครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่5 พ.ศ.2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว208] ขอให้อปท.เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการประกวดแข่งขันทางวิชาการของอปท. [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2188] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว206] รายงงานผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.4/ว205] กิจการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/ว2178] การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของอปท. [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.2/284] ได้แจ้งรายชื่อของข้าราชการครูที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการประชุมฯในรุ่นที่3/8 [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว204] แจ้งเลื่อนการจัดการอบรมโครงการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2166] การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
[พร0023.3/ว2162] การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 7 มิ.ย. 2561 ]   
แจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ "กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก" ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. 0816.4/ว 1904  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1900  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1894  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1875  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ป่าสัก ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก [ 24 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งโฮ้ง จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ฉบับ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสื่อก [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประชาสัมพันธ์ ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลน้ำชำ อ.สู [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านถิ่น ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เมรุเผาศพ) ในป่าช้า หมู่ 6 บ้านโป่งศรี [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ช่อแฮ เชิญชวนชาว ทต.ช่อแฮ ปฏิบติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.เตาปูน [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.กาญจนา ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ต้าผามอก รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.น้ำชำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ กองการศึกษา และสนักปลัด โดยวิธีเฉะพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 3 ภารกิจสำคัญ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ปาน ประชาสัมพันธ์ ไฟป่าและหมอกควัน [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ปาน ประชาสัมพันธ์การสวมใส่หมวกกันน๊อค (หมวกนิรภัย) [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
 
 
อบต.น้ำเลา สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.เตาปูน การก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวง (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
ทดสอบ (28 ส.ค. 2560)    อ่าน 363  ตอบ 1  
\"ขอเชิญอบรม \"\"การใช้ Excel ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่ (25 ส.ค. 2560)    อ่าน 266  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 2914  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

อุทยานลิลิตพระลอ
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต