HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
  รู้จัก ทต.
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 


นายมานิตย์ วัฒนพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลสอง
 
 


นายสมควร ทิวาราตรีวิทย์
รองนายกเทศมนตรี


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
รองนายกเทศมนตรี
 
 


นางเพ็ญศรี รัตนานันท์
เลขานุการนายกเทศมนรี


นายเจริญ จันทรมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี