ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล สอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร