หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
สืบสานประเพณี
มีคุณธรรม''
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสอง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสอง
''สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
สืบสานประเพณี มีคุณธรรม''
วิสัยทัศน์ ทต.สอง
ภูมิทัศน์เทศบาลตำบลสอง
ต้นไม้ใหญ่คู่บ้านคู่เมือง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา (ฝายหนองคุ้ม)
เทศบาลตำบลสอง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 

เทศบาลตำบลสอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ติดต่อ ทต.สอง
โทรศัพท์ : 054-591-712โทรสาร : 054-591-712 ต่อ 206
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ข่าวสสารเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่่ 17 พ.ศ. 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโ [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
พัฒนาศุนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสอง [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสอง [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2563 เรื่อง กำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 2-31 มีนาคม 2563 เรื่อง กำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 2-31 มกราคม 2563 เรื่อง กำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 2-31 ธันวาคม 2562 เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
จดหมายข่าว ฉบับประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำป [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
แจกเบี้ยยังชีพ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ออกพื้นที่ตรวจสถานประกอบการร้านค้า [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 1 อัตรา [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลสอง [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
ล้างตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลสอง [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ส่งมอบหน้ากาก Face shield [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ออกพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดเขตเทศบาลสอง [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
กองช่างได้ดำเนินการปฏิบัติงาน วันที่ 7 เมษายน 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 458 
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 328  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 329  
พร0023.5/ว285 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.5/ว3340 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเปิดบัญชีประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.5/8184 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.4/ว3325 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว3343 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว3339 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว3326 หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว284 การติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว3327 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะที่2 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว3294 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกันของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว283 ขอความอนุเคราะห์ความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.2/ว3292 การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.2/ว3291 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.5/ว282 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ฯ [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.5/ว281 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว279 จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคระบาดของโควิด-19 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.2/ว3289 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว280 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.5/ว278 การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมติคณะรัฐมนตรี [ 8 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.5/ว3225 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]   
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040  [ 10 ก.ค. 2563 ]
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 กสธ. มท 0819.2/ว2013  [ 10 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1994  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2028  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2014 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2012  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10176-10251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 6/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2011 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.2/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10017-10020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2010  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10021-10096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10097-10172 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
 


จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิ [ 11 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประ [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู [ 11 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประ [ 5 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประ [ 5 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 21 ส.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 [ 21 ส.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ [ 21 ส.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 10 ส.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3, [ 17 ก.ค. 2561 ]

 
 
 
 
 
 
ทต.บ้านปิน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านปิน [ 21 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่พุง [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่พุง [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ลานนา การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ.1441) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ลานนา เชิญชวน รับฟังรายการวิทยุ \"มหาดไทยชวนรู้\" ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ลานนา สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ครั้งที่ 24/2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าสัก [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาสที่ 2/2563 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาสที่ 1/2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 25 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังชิ้น มาตรการและการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่่า 20 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาสที่ 2/2563 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ตำหนักธรรม รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ ปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 พ.ค. 2563)    อ่าน 22  ตอบ 0  
ต้องการสมัครงาน (31 ม.ค. 2563)    อ่าน 1253  ตอบ 0  
รบกวนขอแผนที่เทศบาล (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 357  ตอบ 0  
ทดสอบ (28 ส.ค. 2560)    อ่าน 662  ตอบ 1  
\"ขอเชิญอบรม \"\"การใช้ Excel ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่ (25 ส.ค. 2560)    อ่าน 962  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสอง
 
 

ผู้ประกอบการ OTOP ในเขตเทศบาลตำบลสอง และอำเภอสอง
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
054-591712 ต่อ 239
แจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10