หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
สืบสานประเพณี
มีคุณธรรม''
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลสอง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสอง
''สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
สืบสานประเพณี มีคุณธรรม''
วิสัยทัศน์ ทต.สอง
ภูมิทัศน์เทศบาลตำบลสอง
ต้นไม้ใหญ่คู่บ้านคู่เมือง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา (ฝายหนองคุ้ม)
เทศบาลตำบลสอง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 

เทศบาลตำบลสอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ติดต่อ ทต.สอง
โทรศัพท์ : 054-591-712โทรสาร : 054-591-712 ต่อ 206
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพ [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
พบเห็นการทุจริตโปรดแจ้ง [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 139 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตำแหน่งผู้อำนวยการกอ [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 147 
ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
ประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ทำความสะอาดรางระบายน้ำ [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 54 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
จ่ายเบี้้้ยยังชีพ [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1196 
สถานศึกษาศึกษาดูงานการจัดการขยะ [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 355 
เทศบาลตำบลสองจัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.2562) [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.2562) [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.2561) [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 412 
 
 
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 267  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล- [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 268  
พร0023.3/ว580 แจ้งโครงการอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว581 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4683 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4682 แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื่อสัตว์ 2559 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว579 โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว582 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว4680 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสุราและสรรพสามิต ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ให้แก่ อปท. [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว4679 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว4678 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4668 1-รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4668 2-รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว469 แผนเตรียมความพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสดวกและอื่นๆ 2562 - 2565 [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว4648 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว577 แจ้งประชาสัมพันยธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4647- แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว575- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4616 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว4597 ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค [ 4 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว4596 การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.1/ว574 แจ้งกำหนดการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2562 ]   
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.4/ว6755 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4542 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4541 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว43  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4538  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4537  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4519  [ 8 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Date ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4524  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว4521  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กศ. มท 0816.2/ว4502  [ 7 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.3/ว4515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4501  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิต 2562 ในกรณีที่เกษตรกรอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4498  [ 6 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว6732 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 6 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4485  [ 6 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4484  [ 6 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4499  [ 6 พ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4450  [ 6 พ.ย. 2562 ]
 


จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิ [ 11 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประ [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้ [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู [ 11 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประ [ 5 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาครอบลานอเนกประ [ 5 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 21 ส.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 [ 21 ส.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ [ 21 ส.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 15 ส.ค. 2561 ]จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 10 ส.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3, [ 17 ก.ค. 2561 ]

 
 
 
 
 
 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างคลอรีนและสารส้ม เพื่อการผลิตนำ้ประปา โดยวิธีเฉ [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลั [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปี [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 62 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ แจ้งประชาสัมพันธ์จากท่าอากาศยานแพร่ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยอ้อ ทะเบียนทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยอ้อ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา แจ้งผลการพิจารณาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำเลา ประชาสัมพันธ์งบการเงินปีงบประมาณ 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
ต้องการสมัครงาน (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 1070  ตอบ 0  
รบกวนขอแผนที่เทศบาล (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 293  ตอบ 0  
ทดสอบ (28 ส.ค. 2560)    อ่าน 605  ตอบ 1  
\"ขอเชิญอบรม \"\"การใช้ Excel ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่ (25 ส.ค. 2560)    อ่าน 798  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 3446  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

อุทยานลิลิตพระลอ
 
 

ผู้ประกอบการ OTOP ในเขตเทศบาลตำบลสอง และอำเภอสอง
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.สอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
054-591712 ต่อ 239
แจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10