การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.song.go.th/dnm_fil... https://www.song.go.th/home https://www.song.go.th/orgchar... 1. แสดงขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล O1
2. หน้าหลักของเว็บไซต์เลือกหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เลือก โครงสร้างองค์กร
3. แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.song.go.th/dnm_fil... https://www.song.go.th/home https://www.song.go.th/board.p... https://www.song.go.th/home https://www.song.go.th/staff.p... 1. แสดงขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล O2
2. หน้าหลักของเว็บไซต์เลือก บุคลากร เลือก ผู้บริหาร
3. แสดงข้อมูลผู้บริหาร
4. หน้าหลักของเว็บไซต์เลือก บุคลากร เลือก หัวหน้าส่วนราชการ
5. แสดงข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.song.go.th/dnm_fil... https://www.song.go.th/home https://www.song.go.th/project... https://www.song.go.th/project... https://www.song.go.th/dnm_fil... 1. แสดงขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล O3
2. หน้าหลักของเว็บไซต์เลือก ข้อมูลหน่วยงาน เลือก อำนาจหน้าที่
3. เลือก อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสอง
4. เลือกไฟล์ PDF
5. แสดงไฟล์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลสอง
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.song.go.th/dnm_fil... https://www.song.go.th/home https://www.song.go.th/contact... 1. แสดงขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล O4
2. หน้าหลักของหน่วยงานเลือก ข้อมูลหน่วยงาน เลือก ติดต่อ
3. แสดงข้อมูลกาารติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.song.go.th/dnm_fil... https://www.song.go.th/home https://www.song.go.th/news_ob... https://www.song.go.th/news_de... https://www.song.go.th/home 1. แสดงขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล O5
2. หน้าหลักของหน่วยงาน หัวศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ เลือก ดูทั้งหมด
3. หน้าข่าวสารในเทศบาล เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
4. แสดงไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์
5. หน้าหลักของหน่วยงาน เลือก QR code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.song.go.th/dnm_fil... https://www.song.go.th/home https://www.song.go.th/webboar... 1. แสดงขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล O6
2. หน้าหลักของเว็บไซต์เลือกหัวข้อ บริการประชาชน เลือก กระดานสนทนา
3. แสดงกระดานสนทนาของเทศบาลตำบลสอง
 
  (1)     2      3      4      5