หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศก.ท.จ.แพร่-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศก.ท.จ.แพร่-หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับ2)พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสอง [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศก.ท.จ.แพร่-หลักเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลพ.ศ.2558 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศก.ท.จ.แพร่-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่11)พ.ศ.2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศก.ท.จ.แพร่-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศก.ท.จ.แพร่-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2561 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศก.ท.จ.แพร่-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแก่ความตายพ.ศ.2561 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศก.ท.จ.แพร่-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนฯ(ฉบับที่7)พ.ศ.2559 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศก.ท.จ.แพร่-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนฯ(ฉบับที่6)พ.ศ.2559 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3