หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 เดือน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลสอง ปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2